لیست مغازه هایی که همیاری تبلیغات را پرداخت کرده اند

زیر زمین
B-109
B-111
B-112
B-115
B-116
B-118
B-119
B-120
B-124
B-126
B-127
B-128
B-131/1
B-131
B-132
B-133
B-134
B-137
B-138
B-139
B-141
B-142/1
B-142
B-145
B-146
B-149
B-151
B-152
B-154
B-155
B-157
B-158
B-160
B-161
B-162
B-164
شهر بازی
کافی شاپ
زیر زمین
همکف
G-1
G-11
G-11
G-12
G-16
G-19
G-2
G-21
G-26
G-27
G-3
G-30
G-37
G-38
G-4
G-41
G-46
G-5
G-8
انتخاب کنید
همکف
طبقه اول
F-106
F-108
F-60
F-63
F-64/1
F-64
F-65
F-67
F-68/1
F-68
F-69/1
F-69
F-70
F-71
F-73
F-77
F-78
F-83
F-88
F-91
F-95
F-98
انتخاب کنید
طبقه اول