لیست مغازه هایی که شارژ ماهیانه خود را پرداخت کرده اند

زیر زمین
زیر زمین
همکف
همکف
طبقه اول
طبقه اول