1

امیرمحمد دهقان

پرداخت شارژ : آذر - 1401 - طبقه اول - F-71

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

2

امیرمحمد دهقان

پرداخت شارژ : آذر - 1401 - طبقه اول - F-71

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

3

امیرمحمد دهقان

پرداخت شارژ : آذر - 1401 - طبقه اول - F-71

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

4

امیرمحمد دهقان

پرداخت شارژ : آذر - 1401 - طبقه اول - F-71

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

5

امیرمحمد دهقان

پرداخت شارژ : آبان - 1401 - طبقه اول - F-71

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

6

محمدباقر دهقان ناصرآبادی

پرداخت شارژ : آبان - 1401 - طبقه اول - F-71

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 5 آذر, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

7

امیرمحمد دهقان

پرداخت شارژ : آبان - 1401 - طبقه اول - F-71

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

8

ایدا داوری زاده

پرداخت شارژ : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-143

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 18 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

9

محمد هدایتی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-142

مبلغ پرداختی: 1,652,000 تومان - تاریخ پرداخت: 8 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37270243801 - وضعیت پرداخت: Paid

10

علی چاگامی املشی علی چاگامی املشی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-127

مبلغ پرداختی: 1,869,000 تومان - تاریخ پرداخت: 6 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37209039201 - وضعیت پرداخت: Paid

11

زهرا قوچی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131/1

مبلغ پرداختی: 2,072,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37193922201 - وضعیت پرداخت: Paid

12

زهرا قوچی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

13

ابراهیم کاراندیش

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - کافی شاپ

مبلغ پرداختی: 6,000,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37193706901 - وضعیت پرداخت: Paid

14

زهرا قوچی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

15

زهرا فوچی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

16

صادق فتحی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-69/1

مبلغ پرداختی: 1,590,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37192044302 - وضعیت پرداخت: Paid

17

رضا گرجی

پرداخت شارژ : فروردین - 1401 - طبقه همکف - G-34

مبلغ پرداختی: 1,416,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37191993601 - وضعیت پرداخت: Paid

18

زهرا فوچی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

19

محمد منوچهری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-4

مبلغ پرداختی: 4,896,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37187084701 - وضعیت پرداخت: Paid

20

اشکان عبدی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-145

مبلغ پرداختی: 1,659,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37185438301 - وضعیت پرداخت: Paid

21

پرویز نداف

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-32

مبلغ پرداختی: 1,408,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37184335601 - وضعیت پرداخت: Paid

22

پرویز نداف

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-32

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

23

حسام جعفری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-99

مبلغ پرداختی: 1,950,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37183908001 - وضعیت پرداخت: Paid

24

اعظم کشاورزی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-113

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

25

عاطفه کازرونی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-63

مبلغ پرداختی: 1,575,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37182252801 - وضعیت پرداخت: Paid

26

عاطفه کازرونی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-63

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

27

محمد احسان درباقی

پرداخت شارژ : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-66

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

28

محمد هادی حضرتی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-68

مبلغ پرداختی: 1,575,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37181754801 - وضعیت پرداخت: Paid

29

محمد هادی حضرتی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-68

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

30

سجاد آگاه

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-35

مبلغ پرداختی: 1,408,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37181224101 - وضعیت پرداخت: Paid

31

محمدرضا ارجمندي

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-130

مبلغ پرداختی: 1,855,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37180954101 - وضعیت پرداخت: Paid

32

سامان سجادپور

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-118

مبلغ پرداختی: 1,799,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37180876501 - وضعیت پرداخت: Paid

33

محمدرضا ارجمندي

پرداخت شارژ : تیر - 1401 - طبقه زیر زمین - B-130

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

34

محمد منوچهری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-4

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

35

مجید نیک اقبال

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-28

مبلغ پرداختی: 1,400,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37179290701 - وضعیت پرداخت: Paid

36

محدرضا قاسمي

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-16

مبلغ پرداختی: 2,432,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37179171301 - وضعیت پرداخت: Paid

37

محمدرضا قاسمي

پرداخت شارژ : فروردین - 1401 - طبقه همکف - G-15

مبلغ پرداختی: 2,440,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37179125801 - وضعیت پرداخت: Paid

38

اعظم کشاورزی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-113

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

39

محمدرضا قاسمي

پرداخت شارژ : فروردین - 1401 - طبقه همکف - G-15

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

40

محمد آتشی

پرداخت شارژ : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-7

مبلغ پرداختی: 2,400,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37178190201 - وضعیت پرداخت: Paid

41

ابريشمي چرم فرشتگان

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-22

مبلغ پرداختی: 4,576,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37177528701 - وضعیت پرداخت: Paid

42

بهنود مهرنیا

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-120/1

مبلغ پرداختی: 1,365,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37177482101 - وضعیت پرداخت: Paid

43

بهنود مهرنیا

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-120/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

44

بهنود مهرنیا

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-120/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

45

زهرا حسینی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-162

مبلغ پرداختی: 1,603,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37177037401 - وضعیت پرداخت: Paid

46

مسیح مستغنی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-36

مبلغ پرداختی: 1,400,000 تومان - تاریخ پرداخت: 5 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37173311301 - وضعیت پرداخت: Paid

47

حمیده حافظ پور

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-134

مبلغ پرداختی: 1,967,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37171689301 - وضعیت پرداخت: Paid

48

ابراهیم میرحسینی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-148

مبلغ پرداختی: 1,694,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37170832501 - وضعیت پرداخت: Paid

49

زینب صفردوست

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-164

مبلغ پرداختی: 1,652,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37169458201 - وضعیت پرداخت: Paid

50

ابراهیم میرحسینی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-148

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

51

میلاد فتحی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-53

مبلغ پرداختی: 1,416,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37166512201 - وضعیت پرداخت: Paid

52

میلاد فتحی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-53

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

53

عبدالامیر عباسی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-29

مبلغ پرداختی: 1,408,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37165889901 - وضعیت پرداخت: Paid

54

عبدالامیر عباسی

پرداخت شارژ : مهر - 1401 - طبقه همکف - G-29

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

55

عبدالامیر عباسی

پرداخت شارژ : مهر - 1401 - طبقه همکف - G-29

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

56

علیرضا اکبری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-75

مبلغ پرداختی: 2,227,500 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37165605901 - وضعیت پرداخت: Paid

57

عبدالامیر عباسی

پرداخت شارژ : مهر - 1401 - طبقه همکف - G-29

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

58

عبدالامیر عباسی

پرداخت شارژ : مهر - 1401 - انتخاب کنید -

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 8467765443 - وضعیت پرداخت: Paid

59

امین آغولی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-26

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

60

فريد عطاري

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-14

مبلغ پرداختی: 2,376,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37164699401 - وضعیت پرداخت: Paid

61

علی نصاری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-94

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

62

محمدرضا قلی پور

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-65/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

63

حسین دستوری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-77

مبلغ پرداختی: 2,887,500 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37164223501 - وضعیت پرداخت: Paid

64

محسن اکبری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-27

مبلغ پرداختی: 1,400,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37163905701 - وضعیت پرداخت: Paid

65

زوبین فهندژسعدی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-93

مبلغ پرداختی: 1,905,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37163787801 - وضعیت پرداخت: Paid

66

بهادر غريبي

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-46

مبلغ پرداختی: 1,488,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37163292301 - وضعیت پرداخت: Paid

67

علی صادقی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-24

مبلغ پرداختی: 4,600,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37163144601 - وضعیت پرداخت: Paid

68

پيام سپهرى

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-18

مبلغ پرداختی: 2,480,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37163018801 - وضعیت پرداخت: Paid

69

علی سلیمانی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-67

مبلغ پرداختی: 3,150,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37162239801 - وضعیت پرداخت: Paid

70

ندا کودرزی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-6

مبلغ پرداختی: 2,312,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37160322401 - وضعیت پرداخت: Paid

71

محمد کریما

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-41

مبلغ پرداختی: 1,408,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37158070501 - وضعیت پرداخت: Paid

72

رز محمدی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-139

مبلغ پرداختی: 2,408,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37154763501 - وضعیت پرداخت: Paid

73

نیما ریاحی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-146

مبلغ پرداختی: 1,666,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37154579001 - وضعیت پرداخت: Paid

74

نیما ریاحی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-146

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

75

حسنعلی رستم نژاد

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-70

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

76

فهیمه جان باز

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-60/1

مبلغ پرداختی: 1,530,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37147707401 - وضعیت پرداخت: Paid

77

فهیمه جان باز

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-60/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

78

علی نصاری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-94

مبلغ پرداختی: 1,837,500 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37147639902 - وضعیت پرداخت: Paid

79

فهیمه جان باز

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-60/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

80

حميدرضا نوري بد

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-103

مبلغ پرداختی: 1,897,500 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37146358901 - وضعیت پرداخت: Paid

81

فاطمه کیومرثی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-128

مبلغ پرداختی: 1,855,000 تومان - تاریخ پرداخت: 4 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37145613501 - وضعیت پرداخت: Paid

82

رضا کریمی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-61

مبلغ پرداختی: 1,732,500 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37142459401 - وضعیت پرداخت: Paid

83

فرزاد گشتاسبی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-104

مبلغ پرداختی: 1,867,500 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37137757901 - وضعیت پرداخت: Paid

84

زهرا فوچی

پرداخت شارژ : فروردین - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

85

زهرا فوچی

پرداخت شارژ : فروردین - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

86

آرمان امیری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-92

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

87

علی صراف

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-40

مبلغ پرداختی: 1,416,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37137367201 - وضعیت پرداخت: Paid

88

هادی پاکدلان

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-10

مبلغ پرداختی: 3,432,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37137296801 - وضعیت پرداخت: Paid

89

محمدرضا قلی پور

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-65/1

مبلغ پرداختی: 1,575,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37137208801 - وضعیت پرداخت: Paid

90

امیر جوادی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-13

مبلغ پرداختی: 2,432,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37137196901 - وضعیت پرداخت: Paid

91

مهدی زارعیان جهرمی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-33

مبلغ پرداختی: 1,384,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37136622001 - وضعیت پرداخت: Paid

92

مهدی عبدالهی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-100

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

93

زهرا فوچی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

94

پرديس اسلامي

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-135

مبلغ پرداختی: 3,136,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37135952001 - وضعیت پرداخت: Paid

95

امیر علی پاک

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-149

مبلغ پرداختی: 1,645,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37135792101 - وضعیت پرداخت: Paid

96

زهرا فوچی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

97

علیرضا دهقانی دهقاتی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-64

مبلغ پرداختی: 1,567,500 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37134818301 - وضعیت پرداخت: Paid

98

محمد کریمی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-96

مبلغ پرداختی: 1,920,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37134552001 - وضعیت پرداخت: Paid

99

سعید دهقانیان

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-101

مبلغ پرداختی: 1,890,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37134018301 - وضعیت پرداخت: Paid

100

علي نعيم زاده

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-48

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

101

علي نعيم زاده

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-48

مبلغ پرداختی: 1,400,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37133735301 - وضعیت پرداخت: Paid

102

مرواريد رخساري

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-159

مبلغ پرداختی: 1,568,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37132827501 - وضعیت پرداخت: Paid

103

سعید دهقانیان

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-101

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

104

حسین دستوری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-77

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

105

الهه چشم براه

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-83

مبلغ پرداختی: 1,965,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37131461001 - وضعیت پرداخت: Paid

106

سجاد آگاه

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-35

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

107

محسن کهن

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-116

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

108

محمد نوروزی پیام

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-91

مبلغ پرداختی: 1,942,500 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37130875001 - وضعیت پرداخت: Paid

109

پيمان جمشيدي

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-106

مبلغ پرداختی: 1,890,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37130789401 - وضعیت پرداخت: Paid

110

میلاد نامداری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-98

مبلغ پرداختی: 1,942,500 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37130649301 - وضعیت پرداخت: Paid

111

داریوش کاعلم

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-21

مبلغ پرداختی: 7,232,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37130612001 - وضعیت پرداخت: Paid

112

رامین شیرازی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-115

مبلغ پرداختی: 1,316,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37130577701 - وضعیت پرداخت: Paid

113

سورقالی فریده

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-60

مبلغ پرداختی: 1,687,500 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37129223301 - وضعیت پرداخت: Paid

114

نیما ریاحی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-146

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

115

حبیب احمدی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-23

مبلغ پرداختی: 5,000,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37127989701 - وضعیت پرداخت: Paid

116

سلمان محبوب

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-2

مبلغ پرداختی: 5,232,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37127151401 - وضعیت پرداخت: Paid

117

محمدرضا حسن شاهی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-97

مبلغ پرداختی: 1,927,500 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37125179201 - وضعیت پرداخت: Paid

118

مریم کائدی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-50

مبلغ پرداختی: 1,408,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37123834901 - وضعیت پرداخت: Paid

119

محمد مهدی بقطین

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-49

مبلغ پرداختی: 1,416,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37123759101 - وضعیت پرداخت: Paid

120

عاطفه كازروني

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-63

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 18 فروردین, 1402

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

121

مجتبي ناظمي

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-87

مبلغ پرداختی: 2,197,500 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37123618001 - وضعیت پرداخت: Paid

122

کیوان طاهری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-72

مبلغ پرداختی: 2,235,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37123222701 - وضعیت پرداخت: Paid

123

عماد نوری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-45

مبلغ پرداختی: 1,512,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37122851301 - وضعیت پرداخت: Paid

124

پارسا امیدبخش

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-120

مبلغ پرداختی: 1,106,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37122773501 - وضعیت پرداخت: Paid

125

سامان سجادپور

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-118

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

126

حمید رضا همتی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-122

مبلغ پرداختی: 2,191,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37122291701 - وضعیت پرداخت: Paid

127

علیرضا شمس

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-19

مبلغ پرداختی: 2,824,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37121963001 - وضعیت پرداخت: Paid

128

اسماعیل طالبی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-150

مبلغ پرداختی: 1,617,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37121192501 - وضعیت پرداخت: Paid

129

مازیار نظری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-54

مبلغ پرداختی: 2,550,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37117667601 - وضعیت پرداخت: Paid

130

مژده اکبری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-110

مبلغ پرداختی: 1,358,000 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37116672901 - وضعیت پرداخت: Paid

131

علی رفیعی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-59

مبلغ پرداختی: 3,052,500 تومان - تاریخ پرداخت: 3 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37116367201 - وضعیت پرداخت: Paid

132

محمد انتظارحجت

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-38

مبلغ پرداختی: 1,424,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37114598001 - وضعیت پرداخت: Paid

133

محمد علی بذرافشان

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-137

مبلغ پرداختی: 3,864,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37113782901 - وضعیت پرداخت: Paid

134

مهشيد فخيمي

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-64/1

مبلغ پرداختی: 1,545,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37113096801 - وضعیت پرداخت: Paid

135

محمد کریما

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-41

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

136

مبین بوذرجمهری بوذرجمهری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-138

مبلغ پرداختی: 2,366,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37110364501 - وضعیت پرداخت: Paid

137

مصطفي رجبي

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-156

مبلغ پرداختی: 1,694,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37110285201 - وضعیت پرداخت: Paid

138

پردیس اسلامی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-135

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

139

محمد حسین جعفری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-37

مبلغ پرداختی: 1,888,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37104151301 - وضعیت پرداخت: Paid

140

محمد منوچهری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-4

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

141

لیلا اسکندری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-74

مبلغ پرداختی: 1,312,500 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37102851501 - وضعیت پرداخت: Paid

142

لیلا اسکندری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-74

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

143

سید آرش مصطفوی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-157

مبلغ پرداختی: 1,659,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37100995501 - وضعیت پرداخت: Paid

144

محمد هاشم خادمی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-62

مبلغ پرداختی: 1,515,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37099665301 - وضعیت پرداخت: Paid

145

مجتبی زارع

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-17

مبلغ پرداختی: 2,568,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37098775801 - وضعیت پرداخت: Paid

146

محمدعلی برفی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-47

مبلغ پرداختی: 1,416,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37097968601 - وضعیت پرداخت: Paid

147

مریم درخشان

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-78

مبلغ پرداختی: 2,940,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37097451901 - وضعیت پرداخت: Paid

148

محمد هوشیار

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-42

مبلغ پرداختی: 1,416,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37096606601 - وضعیت پرداخت: Paid

149

مجتبی راحمی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-65

مبلغ پرداختی: 1,567,500 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37096381401 - وضعیت پرداخت: Paid

150

مجتبی راحمی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-65

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Failed

151

وحید شفیعی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-136

مبلغ پرداختی: 3,437,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37096218701 - وضعیت پرداخت: Paid

152

حسین سیروسی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-9

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Failed

153

پردیس اسلامی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-135

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

154

سعید صالحی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-88

مبلغ پرداختی: 2,055,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37095798201 - وضعیت پرداخت: Paid

155

سعید صالحی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-88

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

156

ایمان مددی اردکانی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-108

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

157

امین نی چی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-69

مبلغ پرداختی: 1,575,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37095666101 - وضعیت پرداخت: Paid

158

فرزاد نيازي

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-129

مبلغ پرداختی: 2,457,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37095659101 - وضعیت پرداخت: Paid

159

سحر رضایی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-1

مبلغ پرداختی: 6,936,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37094416401 - وضعیت پرداخت: Paid

160

محمد شکوهی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-119

مبلغ پرداختی: 1,379,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37093746001 - وضعیت پرداخت: Paid

161

دینا لوحی نژادیان

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-116

مبلغ پرداختی: 1,379,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37093113401 - وضعیت پرداخت: Paid

162

حبیب باقری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-12

مبلغ پرداختی: 2,560,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37093008801 - وضعیت پرداخت: Paid

163

مهدی فهرستی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-109

مبلغ پرداختی: 1,288,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37092381801 - وضعیت پرداخت: Paid

164

محمدعلی معصومی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-160

مبلغ پرداختی: 1,631,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37091751101 - وضعیت پرداخت: Paid

165

حمید چمن پرا

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-158

مبلغ پرداختی: 1,652,000 تومان - تاریخ پرداخت: 2 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37086222301 - وضعیت پرداخت: Paid

166

حبیب احمدی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-23

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

167

حمید چمن پرا

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-158

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

168

حمید چمن پرا

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-158

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Failed

169

راحله ده بزرگی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-121

مبلغ پرداختی: 1,967,000 تومان - تاریخ پرداخت: 1 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37082135601 - وضعیت پرداخت: Paid

170

علی حسینی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-133

مبلغ پرداختی: 1,974,000 تومان - تاریخ پرداخت: 1 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37079647501 - وضعیت پرداخت: Paid

171

حسن فهیمی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - شهر بازی

مبلغ پرداختی: 10,000,000 تومان - تاریخ پرداخت: 1 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37078773701 - وضعیت پرداخت: Paid

172

مهدی خلیلی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-86

مبلغ پرداختی: 2,137,500 تومان - تاریخ پرداخت: 1 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37078681201 - وضعیت پرداخت: Paid

173

مهدی خلیلی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-86

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

174

حسن فهیمی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - شهر بازی

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

175

حسن فهيمي

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - شهر بازی

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

176

امیرمحمد دهقان

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-71

مبلغ پرداختی: 1,597,500 تومان - تاریخ پرداخت: 1 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37074677301 - وضعیت پرداخت: Paid

177

Rahele Dehbozorgy

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-121

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

178

مسعود رحمتی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-153

مبلغ پرداختی: 1,701,000 تومان - تاریخ پرداخت: 1 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37073698501 - وضعیت پرداخت: Paid

179

راحله ده بزرگی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-121

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

180

زهرا مومنی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-111

مبلغ پرداختی: 1,344,000 تومان - تاریخ پرداخت: 1 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37066826301 - وضعیت پرداخت: Paid

181

محمد انتظارحجت

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-38

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

182

رامین تقدس

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-157

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

183

اسماعیل طالبی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-150

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 1 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

184

اسماعیل طالبی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-150

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

185

فربد حبیبی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131

مبلغ پرداختی: 1,834,000 تومان - تاریخ پرداخت: 31 مرداد, 1401

شناسه تراکنش: 37042740101 - وضعیت پرداخت: Paid

186

نیما اکرمی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-105

مبلغ پرداختی: 1,882,500 تومان - تاریخ پرداخت: 31 مرداد, 1401

شناسه تراکنش: 37037284601 - وضعیت پرداخت: Paid

187

کامیاب اکبری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-107

مبلغ پرداختی: 1,800,000 تومان - تاریخ پرداخت: 31 مرداد, 1401

شناسه تراکنش: 37036807801 - وضعیت پرداخت: Paid

188

کورش منوچهری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-8

مبلغ پرداختی: 3,464,000 تومان - تاریخ پرداخت: 31 مرداد, 1401

شناسه تراکنش: 37036144601 - وضعیت پرداخت: Paid

189

کورش منوچهری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه همکف - G-8

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

190

سعید بختیاری

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-125

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

191

سمیرا خزاعی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-161

مبلغ پرداختی: 1,666,000 تومان - تاریخ پرداخت: 31 مرداد, 1401

شناسه تراکنش: 37035881101 - وضعیت پرداخت: Paid

192

پریسا حضرتی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-151

مبلغ پرداختی: 1,666,000 تومان - تاریخ پرداخت: 31 مرداد, 1401

شناسه تراکنش: 37035672301 - وضعیت پرداخت: Paid

193

محمدرضا هاشمیان

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-76

مبلغ پرداختی: 5,167,500 تومان - تاریخ پرداخت: 31 مرداد, 1401

شناسه تراکنش: 37034200001 - وضعیت پرداخت: Paid

194

میلاد فتحی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-84

مبلغ پرداختی: 1,822,500 تومان - تاریخ پرداخت: 31 مرداد, 1401

شناسه تراکنش: 37033300901 - وضعیت پرداخت: Paid

195

محمد زارع

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-85

مبلغ پرداختی: 2,002,500 تومان - تاریخ پرداخت: 31 مرداد, 1401

شناسه تراکنش: 37033217801 - وضعیت پرداخت: Paid

196

غلامحسین خلیلی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-132

مبلغ پرداختی: 2,023,000 تومان - تاریخ پرداخت: 30 مرداد, 1401

شناسه تراکنش: 37012940401 - وضعیت پرداخت: Paid

197

محمد جوكار

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-155

مبلغ پرداختی: 2,184,000 تومان - تاریخ پرداخت: 30 مرداد, 1401

شناسه تراکنش: 37012764101 - وضعیت پرداخت: Paid

198

آرش مصطفوی

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-157

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

199

محمدرضا هاشمیان

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه اول - F-76

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

200

محمد جوكار

پرداخت شارژ : مرداد - 1401 - طبقه زیر زمین - B-155

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing