1

فرشید نصرتی

پرداخت همیاری تبلیغات : فروردین - 1401 - طبقه زیر زمین - B-124

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 8 بهمن, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

2

کیک تفتفت

پرداخت همیاری تبلیغات : آبان - 1401 - طبقه اول - F-60/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

3

فرشید نصرتی

پرداخت همیاری تبلیغات : دی - 1401 - طبقه زیر زمین - B-125

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 4 دی, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

4

Ygd Gdee

پرداخت همیاری تبلیغات : آذر - 1401 - طبقه همکف - G-7

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 4 دی, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

5

بهاره بنده خدا

پرداخت همیاری تبلیغات : آذر - 1401 - طبقه زیر زمین - B-156

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 3 دی, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

6

بهاره بنده خدا بنده خدا

پرداخت همیاری تبلیغات : دی - 1401 - طبقه زیر زمین - B-156

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

7

بهاره بنده خدا

پرداخت همیاری تبلیغات : دی - 1401 - طبقه زیر زمین - B-156

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

8

بهاره بنده خدا بنده خدا

پرداخت همیاری تبلیغات : فروردین - 1401 - طبقه زیر زمین - B-156

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

9

بهاره بنده خدا بهاره

پرداخت همیاری تبلیغات : دی - 1401 - طبقه زیر زمین - B-156

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

10

نیمو چراغی

پرداخت همیاری تبلیغات : آذر - 1401 - طبقه اول - F-99

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

11

نیما ریاحی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-146

مبلغ پرداختی: 357,000 تومان - تاریخ پرداخت: 29 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37832731701 - وضعیت پرداخت: Paid

12

میلاد نامداری

پرداخت همیاری تبلیغات : مهر - 1401 - طبقه اول - F-98

مبلغ پرداختی: 414,400 تومان - تاریخ پرداخت: 29 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37828146601 - وضعیت پرداخت: Paid

13

ایمان مددی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-108

مبلغ پرداختی: 300,000 تومان - تاریخ پرداخت: 23 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37686330701 - وضعیت پرداخت: Paid

14

پیمان کاظمی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-39

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

15

حبیب باقری

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-12

مبلغ پرداختی: 560,000 تومان - تاریخ پرداخت: 23 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37685005301 - وضعیت پرداخت: Paid

16

محمد نوروزی پیام

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-91

مبلغ پرداختی: 414,400 تومان - تاریخ پرداخت: 23 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37684817601 - وضعیت پرداخت: Paid

17

مهدی فهرستی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-109

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

18

محمدعلی معصومی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-160

مبلغ پرداختی: 349,500 تومان - تاریخ پرداخت: 23 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37680581701 - وضعیت پرداخت: Paid

19

خانم مرتضی زاده

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-142

مبلغ پرداختی: 354,000 تومان - تاریخ پرداخت: 23 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37675643401 - وضعیت پرداخت: Paid

20

الهه چشم براه

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-83

مبلغ پرداختی: 250,000 تومان - تاریخ پرداخت: 23 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37673514601 - وضعیت پرداخت: Paid

21

محمدرضا قاسمي

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-16

مبلغ پرداختی: 532,000 تومان - تاریخ پرداخت: 22 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37657157601 - وضعیت پرداخت: Paid

22

محمدرضا قاسمي

پرداخت همیاری تبلیغات : فروردین - 1401 - طبقه همکف - G-16

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 22 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

23

شاهین دسترنج

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-8

مبلغ پرداختی: 500,000 تومان - تاریخ پرداخت: 21 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37632717401 - وضعیت پرداخت: Paid

24

خانم قوچی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131/1

مبلغ پرداختی: 444,000 تومان - تاریخ پرداخت: 21 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37631385401 - وضعیت پرداخت: Paid

25

غلامحسین خلیلی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-132

مبلغ پرداختی: 433,500 تومان - تاریخ پرداخت: 21 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37630985301 - وضعیت پرداخت: Paid

26

علی توکلیان

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-152

مبلغ پرداختی: 360,000 تومان - تاریخ پرداخت: 21 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37629714201 - وضعیت پرداخت: Paid

27

اشکان عبدی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-145

مبلغ پرداختی: 355,500 تومان - تاریخ پرداخت: 21 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37629683601 - وضعیت پرداخت: Paid

28

میلاد مدرسی یزدی

پرداخت همیاری تبلیغات : فروردین - 1401 - طبقه زیر زمین - B-112

مبلغ پرداختی: 289,500 تومان - تاریخ پرداخت: 21 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37629648201 - وضعیت پرداخت: Paid

29

پریسا حضرتی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-151

مبلغ پرداختی: 357,000 تومان - تاریخ پرداخت: 21 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37618829301 - وضعیت پرداخت: Paid

30

سامان سجادپور

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-118

مبلغ پرداختی: 385,500 تومان - تاریخ پرداخت: 20 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37592696401 - وضعیت پرداخت: Paid

31

مبین بوذرجمهری بوذرجمهری

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-138

مبلغ پرداختی: 507,000 تومان - تاریخ پرداخت: 19 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37582756001 - وضعیت پرداخت: Paid

32

محمد منوچهری

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-4

مبلغ پرداختی: 300,000 تومان - تاریخ پرداخت: 19 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37581712001 - وضعیت پرداخت: Paid

33

داریوش کاعلم

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-21

مبلغ پرداختی: 1,000,000 تومان - تاریخ پرداخت: 19 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37581605601 - وضعیت پرداخت: Paid

34

بهادر غريبي

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-46

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 20 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

35

بهادر غريبي

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-46

مبلغ پرداختی: 325,500 تومان - تاریخ پرداخت: 19 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37581385601 - وضعیت پرداخت: Paid

36

عبدالعزیز ملک زاده

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-30

مبلغ پرداختی: 301,000 تومان - تاریخ پرداخت: 19 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37576871601 - وضعیت پرداخت: Paid

37

عبدالعزیز ملک زاده

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-30

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 19 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

38

حمیده حافظ پور

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-134

مبلغ پرداختی: 421,500 تومان - تاریخ پرداخت: 19 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37574677901 - وضعیت پرداخت: Paid

39

امین اغولی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-26

مبلغ پرداختی: 411,250 تومان - تاریخ پرداخت: 19 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37571563201 - وضعیت پرداخت: Paid

40

محسن اکبری

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-27

مبلغ پرداختی: 306,250 تومان - تاریخ پرداخت: 19 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37571382101 - وضعیت پرداخت: Paid

41

حسن ظفرابادی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-78

مبلغ پرداختی: 627,200 تومان - تاریخ پرداخت: 19 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37570138401 - وضعیت پرداخت: Paid

42

عبدالعزیز ملک زاده

پرداخت همیاری تبلیغات : مهر - 1401 - طبقه همکف - G-30

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

43

حسن رضایی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-154

مبلغ پرداختی: 469,500 تومان - تاریخ پرداخت: 19 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37563708001 - وضعیت پرداخت: Paid

44

حسن رضایی

پرداخت همیاری تبلیغات : فروردین - 1401 - طبقه زیر زمین - B-154

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

45

آقای تارخ

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-5

مبلغ پرداختی: 500,000 تومان - تاریخ پرداخت: 18 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37562812301 - وضعیت پرداخت: Paid

46

محمد کریما

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-41

مبلغ پرداختی: 308,000 تومان - تاریخ پرداخت: 18 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37560907301 - وضعیت پرداخت: Paid

47

محمد شکوهی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-119

مبلغ پرداختی: 295,500 تومان - تاریخ پرداخت: 18 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37560827801 - وضعیت پرداخت: Paid

48

میلاد جلویدان

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-73

مبلغ پرداختی: 577,600 تومان - تاریخ پرداخت: 18 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37557509801 - وضعیت پرداخت: Paid

49

میلاد جلویدان

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-73

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

50

میلاد جلویدان

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - انتخاب کنید

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 18 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 4525811157 - وضعیت پرداخت: Paid

51

ارسلان شیرازی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-95

مبلغ پرداختی: 414,400 تومان - تاریخ پرداخت: 18 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37556892501 - وضعیت پرداخت: Paid

52

علیرضا دهقانی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-64

مبلغ پرداختی: 334,400 تومان - تاریخ پرداخت: 17 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37536173801 - وضعیت پرداخت: Paid

53

آقای جوکار

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-155

مبلغ پرداختی: 468,000 تومان - تاریخ پرداخت: 17 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37536040001 - وضعیت پرداخت: Paid

54

سعید صالحی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-88

مبلغ پرداختی: 438,400 تومان - تاریخ پرداخت: 17 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37534818701 - وضعیت پرداخت: Paid

55

سعید صالحی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-88

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Failed

56

علی سلیمانی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-67

مبلغ پرداختی: 350,000 تومان - تاریخ پرداخت: 17 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37525871101 - وضعیت پرداخت: Paid

57

ملیکا شجاعی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-1

مبلغ پرداختی: 700,000 تومان - تاریخ پرداخت: 17 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37525480101 - وضعیت پرداخت: Paid

58

پارسا امیدبخش

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-120

مبلغ پرداختی: 237,000 تومان - تاریخ پرداخت: 17 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37524700801 - وضعیت پرداخت: Paid

59

رامین شیرازی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-115

مبلغ پرداختی: 282,000 تومان - تاریخ پرداخت: 17 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37524230801 - وضعیت پرداخت: Paid

60

دینا لوحی نژادیان

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-116

مبلغ پرداختی: 295,500 تومان - تاریخ پرداخت: 17 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37522944801 - وضعیت پرداخت: Paid

61

صادق فتحی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-69/1

مبلغ پرداختی: 339,200 تومان - تاریخ پرداخت: 17 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37522518901 - وضعیت پرداخت: Paid

62

سامان سجادپور

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-118

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

63

فاطمه کیومرثی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-128

مبلغ پرداختی: 397,500 تومان - تاریخ پرداخت: 16 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37514586301 - وضعیت پرداخت: Paid

64

زینب صفردوست

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-164

مبلغ پرداختی: 354,000 تومان - تاریخ پرداخت: 16 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37512533601 - وضعیت پرداخت: Paid

65

شکوفه حسینی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-137

مبلغ پرداختی: 828,000 تومان - تاریخ پرداخت: 16 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37511067201 - وضعیت پرداخت: Paid

66

شکوفه حسینی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-137

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Failed

67

شکوفه حسینی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-137

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 16 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

68

حمید چمن پرا

پرداخت همیاری تبلیغات : مهر - 1401 - طبقه زیر زمین - B-158

مبلغ پرداختی: 354,000 تومان - تاریخ پرداخت: 16 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37509011201 - وضعیت پرداخت: Paid

69

سمیرا خزاعی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-161

مبلغ پرداختی: 357,000 تومان - تاریخ پرداخت: 16 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37506578901 - وضعیت پرداخت: Paid

70

امیرمحمد دهقان

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-71

مبلغ پرداختی: 340,800 تومان - تاریخ پرداخت: 16 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37504486001 - وضعیت پرداخت: Paid

71

کورش منوچهری

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-8

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

72

کورش منوچهری

پرداخت همیاری تبلیغات : فروردین - 1401 - طبقه همکف - G-8

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Failed

73

امیرمحمد دهقان

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-71

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

74

امیرمحمد دهقان

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-71

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

75

محمد انتظارحجت

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-38

مبلغ پرداختی: 311,500 تومان - تاریخ پرداخت: 16 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37499127301 - وضعیت پرداخت: Paid

76

سلمان محبوب

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-2

مبلغ پرداختی: 550,000 تومان - تاریخ پرداخت: 16 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37498761601 - وضعیت پرداخت: Paid

77

سلمان محبوب

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-2

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Failed

78

سلمان محبوب

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-2

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

79

محمد حسینی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-3

مبلغ پرداختی: 800,000 تومان - تاریخ پرداخت: 16 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37497447701 - وضعیت پرداخت: Paid

80

محمد حسینی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-3

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Failed

81

فاطمه کیومرثی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-128

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

82

حسنعلی رستم نژاد

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-70

مبلغ پرداختی: 334,400 تومان - تاریخ پرداخت: 16 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37491768601 - وضعیت پرداخت: Paid

83

حسنعلی رستم نژاد

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-70

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

84

حسنعلی رستم نژاد

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-70

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 16 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

85

فاطمه عابدی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-60

مبلغ پرداختی: 360,000 تومان - تاریخ پرداخت: 15 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37481541101 - وضعیت پرداخت: Paid

86

امیر علی پاک

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-149

مبلغ پرداختی: 352,500 تومان - تاریخ پرداخت: 15 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37480689501 - وضعیت پرداخت: Paid

87

عاطفه کازرونی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-63

مبلغ پرداختی: 336,000 تومان - تاریخ پرداخت: 15 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37479810101 - وضعیت پرداخت: Paid

88

محمد حضرتی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-68

مبلغ پرداختی: 336,000 تومان - تاریخ پرداخت: 15 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37478710101 - وضعیت پرداخت: Paid

89

امیرمحمد دهقان

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-71

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

90

مهدی فهرستی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-109

مبلغ پرداختی: 276,000 تومان - تاریخ پرداخت: 15 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37473510101 - وضعیت پرداخت: Paid

91

مهدی فهرستی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-109

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

92

رامین تقدس

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-157

مبلغ پرداختی: 355,500 تومان - تاریخ پرداخت: 15 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37472395201 - وضعیت پرداخت: Paid

93

پیمان دوانی زاده

پرداخت همیاری تبلیغات : مهر - 1401 - طبقه همکف - G-11

مبلغ پرداختی: 568,750 تومان - تاریخ پرداخت: 15 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37471877701 - وضعیت پرداخت: Paid

94

پیمان دوانی زاده

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-11

مبلغ پرداختی: 568,750 تومان - تاریخ پرداخت: 15 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37471817001 - وضعیت پرداخت: Paid

95

پیمان دوانی زاده

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-11

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Failed

96

اقای فهیمی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - شهر بازی

مبلغ پرداختی: 1,250,000 تومان - تاریخ پرداخت: 15 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37469949601 - وضعیت پرداخت: Paid

97

مهشيد فخيمي

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-64/1

مبلغ پرداختی: 329,600 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37454155901 - وضعیت پرداخت: Paid

98

ممد خطنرطگ

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - انتخاب کنید

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 1734419876 - وضعیت پرداخت: Paid

99

علی حسینی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-133

مبلغ پرداختی: 423,000 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37452151901 - وضعیت پرداخت: Paid

100

سمیرا موسوی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-52

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

101

محمدحسین جعفری

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-37

مبلغ پرداختی: 413,000 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37451509001 - وضعیت پرداخت: Paid

102

محمد حسين جعفری

پرداخت همیاری تبلیغات : فروردین - 1401 - انتخاب کنید -

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 5409430309 - وضعیت پرداخت: Paid

103

محمد حسين جعفری

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-37

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

104

علیرضا شمس

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه همکف - G-19

مبلغ پرداختی: 617,750 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37449870701 - وضعیت پرداخت: Paid

105

ارمان امیری

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-92

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

106

حسنعلی رستم نژاد

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-70

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

107

زهرا مومنی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-111

مبلغ پرداختی: 288,000 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37439139601 - وضعیت پرداخت: Paid

108

محمد هادی حضرتی

پرداخت همیاری تبلیغات : فروردین - 1401 - طبقه اول - F-68

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

109

امید حقیقی بوتیک توکیو پلاک ۶۵

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-65

مبلغ پرداختی: 334,400 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37438222501 - وضعیت پرداخت: Paid

110

امید حقیقی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-65

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

111

محمد ناظم نژاد

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-142/1

مبلغ پرداختی: 336,000 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37438019001 - وضعیت پرداخت: Paid

112

زهرا حسینی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-162

مبلغ پرداختی: 343,500 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37437981601 - وضعیت پرداخت: Paid

113

بهنود مهرنیا

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-120/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

114

حسن رضایی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-154

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

115

علی چاگامی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-127

مبلغ پرداختی: 400,500 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37437886801 - وضعیت پرداخت: Paid

116

بهنود مهرنیا

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-120/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

117

رها باقری

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-68/1

مبلغ پرداختی: 332,800 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37437627201 - وضعیت پرداخت: Paid

118

پيمان جمشيدي

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-106

مبلغ پرداختی: 403,200 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37437553901 - وضعیت پرداخت: Paid

119

رها باقری

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-68/1

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

120

امین نی چی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-69

مبلغ پرداختی: 336,000 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37437457101 - وضعیت پرداخت: Paid

121

حمیدرضا سروریان

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-126

مبلغ پرداختی: 436,500 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37437372801 - وضعیت پرداخت: Paid

122

حمیدرضا سروریان

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-124

مبلغ پرداختی: 475,500 تومان - تاریخ پرداخت: 14 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37437308601 - وضعیت پرداخت: Paid

123

رز محمدی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-139

مبلغ پرداختی: 516,000 تومان - تاریخ پرداخت: 13 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37425653001 - وضعیت پرداخت: Paid

124

فربد حبیبی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131

مبلغ پرداختی: 393,000 تومان - تاریخ پرداخت: 13 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37424447601 - وضعیت پرداخت: Paid

125

فربد حبیبی

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-131

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت:

شناسه تراکنش: - وضعیت پرداخت: Processing

126

علی محتشم منش

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-141

مبلغ پرداختی: 352,500 تومان - تاریخ پرداخت: 13 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37423543401 - وضعیت پرداخت: Paid

127

علی محتشم منش

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - B-141

مبلغ پرداختی: - تاریخ پرداخت: 13 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: - - وضعیت پرداخت: Cancelled

128

ابراهیم کاراندیش

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه زیر زمین - کافی شاپ

مبلغ پرداختی: 1,285,000 تومان - تاریخ پرداخت: 13 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37413900901 - وضعیت پرداخت: Paid

129

حسین دستوری

پرداخت همیاری تبلیغات : شهریور - 1401 - طبقه اول - F-77

مبلغ پرداختی: 616,000 تومان - تاریخ پرداخت: 13 شهریور, 1401

شناسه تراکنش: 37412913701 - وضعیت پرداخت: Paid

https://www.globalkiev.biz/catalog/id/533