گزارشات پرداخت شارژ مجتمع اهورا

ردیف تاریخ پرداخت تاریخ کاربر پرداخت کننده سال ماه طبقه مغازه زیر زمین مغازه همکف مغازه طبقه اول مبلغ پرداختی وضعیت پرداخت شناسه تراکنش
11401/10/04امیرمحمد دهقان1401آذرطبقه اولF-71 (1,597,500 تومان)Processing

PDF

21401/10/04امیرمحمد دهقان1401آذرطبقه اولF-71 (1,597,500 تومان)Processing

PDF

31401/10/04امیرمحمد دهقان1401آذرطبقه اولF-71 (1,597,500 تومان)Processing

PDF

41401/10/03امیرمحمد دهقان1401آذرطبقه اولF-71 (1,597,500 تومان)Processing

PDF

51401/09/05امیرمحمد دهقان1401آبانطبقه اولF-71 (1,597,500 تومان)Processing

PDF

65 آذر, 14011401/09/05محمدباقر دهقان ناصرآبادی1401آبانطبقه اولF-71 (1,597,500 تومان)Cancelled-

PDF

71401/09/05امیرمحمد دهقان1401آبانطبقه اولF-71 (1,597,500 تومان)Processing

PDF

818 شهریور, 14011401/06/18ایدا داوری زاده1401شهریورطبقه زیر زمینB-143 (1,708,000 تومان)Cancelled-

PDF

98 شهریور, 14011401/06/08محمد هدایتی1401مردادطبقه زیر زمینB-142 (1,652,000 تومان)1,652,000 تومانPaid37270243801

PDF

106 شهریور, 14011401/06/07علی چاگامی املشی علی چاگامی املشی1401مردادطبقه زیر زمینB-127 (1,869,000 تومان)1,869,000 تومانPaid37209039201

PDF

115 شهریور, 14011401/06/05زهرا قوچی1401مردادطبقه زیر زمینB-131/1 (2,072,000 تومان)2,072,000 تومانPaid37193922201

PDF

121401/06/05زهرا قوچی1401مردادطبقه زیر زمینB-131/1 (2,072,000 تومان)Processing

PDF

135 شهریور, 14011401/06/05ابراهیم کاراندیش1401مردادطبقه زیر زمینکافی شاپ (6,000,000 تومان)6,000,000 تومانPaid37193706901

PDF

141401/06/05زهرا قوچی1401مردادطبقه زیر زمینB-131/1 (2,072,000 تومان)Processing

PDF

151401/06/05زهرا فوچی1401مردادطبقه زیر زمینB-131/1 (2,072,000 تومان)Processing

PDF

165 شهریور, 14011401/06/05صادق فتحی1401مردادطبقه اولF-69/1 (1,590,000 تومان)1,590,000 تومانPaid37192044302

PDF

175 شهریور, 14011401/06/05رضا گرجی1401فروردینطبقه همکفG-34 (1,416,000 تومان)1,416,000 تومانPaid37191993601

PDF

185 شهریور, 14011401/06/05زهرا فوچی1401مردادطبقه زیر زمینB-131/1 (2,072,000 تومان)Cancelled-

PDF

195 شهریور, 14011401/06/05محمد منوچهری1401مردادطبقه همکفG-4 (4,896,000 تومان)4,896,000 تومانPaid37187084701

PDF

205 شهریور, 14011401/06/03اشکان عبدی1401مردادطبقه زیر زمینB-145 (1,659,000 تومان)1,659,000 تومانPaid37185438301

PDF

215 شهریور, 14011401/06/05پرویز نداف1401مردادطبقه همکفG-32 (1,408,000 تومان)1,408,000 تومانPaid37184335601

PDF

221401/06/05پرویز نداف1401مردادطبقه همکفG-32 (1,408,000 تومان)Processing

PDF

235 شهریور, 14011401/06/05حسام جعفری1401مردادطبقه اولF-99 (1,950,000 تومان)1,950,000 تومانPaid37183908001

PDF

245 شهریور, 14011401/06/05اعظم کشاورزی1401مردادطبقه زیر زمینB-113 (1,365,000 تومان)Cancelled-

PDF

255 شهریور, 14011401/06/06عاطفه کازرونی1401مردادطبقه اولF-63 (1,575,000 تومان)1,575,000 تومانPaid37182252801

PDF

ردیف تاریخ پرداخت تاریخ کاربر پرداخت کننده سال ماه طبقه مغازه زیر زمین مغازه همکف مغازه طبقه اول مبلغ پرداختی وضعیت پرداخت شناسه تراکنش